POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

L'usuari podrà exercir el seu dret de desistiment durant un termini de 14 dies naturals a comptar des de la data d'entrega del producte, o de l'últim d'ells si la comanda consta de diversos; és a dir, el seu dret a tornar els productes adquirits sense necessitat d'al·legar cap causa justificativa i sense incórrer en cap tipus de penalització.

En tota devolució comunicada dins el termini legal, s'abonarà a l'usuari el total de l'import dels productes tornats. No obstant això, passats els 14 dies següents a la seva recepció, sense haver exercitat el seu dret de desistiment a devolucions@electrotodo.es o mitjançant el formulari habilitat a aquest efecte i després de comunicació prèvia,.cat potestatiu per part d'ELECTROTODO REPARACIÓ S.L. acceptar la devolució, en cas de ser acceptada no es fa càrrec de tornar despeses d'enviament o comissió/gestió de pagaments.

La devolució de l'import del producte retornat es pot veure minorada en la quantia corresponent pel deteriorament o ús del material retornat.

Els costos derivats de l'enviament a les nostres instal·lacions aniran a càrrec del client.

En el cas que la devolució tingui lloc com a conseqüència d'un defecte de producte o d'un enviament erroni, ELECTROTODO correrà amb totes les despeses derivades de la substitució i recollida del mateix.

DIRECCIÓ DE DEVOLUCIONS

Electrotodo
Amb Jarama 109 - Vaixell 36
45007 - Toledo

ELÈCTROTODE REPARACIÓ S.L. acceptarà devolucions, sempre que s'ajustin a les Condicions Generals de venda i als següents apartats:

De conformitat amb el previst a la Llei de Defensa dels Drets dels Consumidors i Usuaris (RDLeg. 1/2007 de 16 de novembre), el client tindrà dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies després de la recepció del mateix, prèvia comunicació a ELECTROTODO REPARACIÓN S.L., amb devolució del preu que hagués pagat pel mateix.

El consumidor serà responsable de la disminució del valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir-ne la naturalesa, les característiques o el funcionament.

Condicions: ELECTROTODE REPARACIÓ S.L. està facultada a no acceptar cap devolució, sigui quin sigui el motiu d'aquesta, en els casos següents:

- Incompliment dels requisits formals i/o terminis.

- Béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament

- Materials d'encàrrec.

- Materials fora de catàleg.

- Materials expressament destinats a la instal·lació per professions si no han estat instal·lats per aquests.

CURA! ABANS DE COMPRAR VERIFIQUEU LA DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE. EXISTEIXEN PRODUCTES ESPECÍFICS EN ON INDIQUEM QUE LA DEVOLUCIÓ NO ESTÀ PERMESA.

 

DRET DE DESESTIMENT

Com a client, pot exercir el seu dret de desistiment i tornar el producte/s abans de 14 dies naturals sense indicar cap motiu si no ha estat utilitzat. Per comunicar-ho, podreu utilitzar el correu electrònic botiga@electrotodo.es o devolucions@electrotodo.es

La devolució de limport es farà efectiva en la mateixa modalitat de pagament en què shagi realitzat la comanda en el moment en què rebem la mercaderia.

En cas d'exercitar aquest dret de desistiment, seran a compte del client les despeses de devolució i els desperfectes patits pel producte o mercaderia.

ELÈCTROTODE REPARACIÓ S.L. no es farà càrrec de devolucions sobre productes manipulats pel client, aquells retornats sense l'embalatge original de fàbrica, o aquelles mercaderies que es tornin incompletes tant en els seus elements principals com a accessoris. 

No és procedent el dret de desistiment fora del termini indicat ni sobre productes subjectes a fluctuacions d'un mercat no controlat per ELECTROTODO REPARACIÓN S.L., ni sobre objectes peribles, objectes que puguin ser fàcilment reproduïts amb caràcter immediat o que per la seva naturalesa no puguin ser tornats. Tampoc no procedirà el desistiment sobre mercaderies o comandes que es puguin considerar per les seves característiques especials a mida del que sol·licita el client.

Els terminis establerts per efectuar les devolucions de peces de reparació , queden subjectes als establerts en el REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

 

RECLAMACIONS

Si la reclamació es deu a un trencament ocasionat en el transport, el client haurà d'indicar a ELECTROTODO REPARACIÓN S.L. aquest trencament abans de passades 48 hores de la recepció de la mercaderia.

Requisits formals: El client deu haver formulat la seva comanda original per escrit (e-mail o “on line”). S'ha d'haver sol·licitat al nostre dept. datenció al client la devolució pel mateix canal. Ni el material ni el seu embalatge no han d'haver patit cap desperfecte.

Per argumentar davant de tercers possibles desperfectes, se us demanarà fotos dels embalatges rebuts.

  • Podeu realitzar les vostres reclamacions adreçant-vos al nostre correu electrònic: tienda@electrotodo.es
  • Per realitzar qualsevol reclamació legal, el client pot adreçar-se a les instàncies judicials que estimi oportunes, podent seleccionar la localització geogràfica que consideri adequada.

 També hi pot accedir aquest enllaç a la pàgina de resolució de litigis en línia de la Comissió Europea, conforme a l'Art. 14 del Reglament UE 524/2013

REEMPLAÇOS

ELÈCTROTODE REPARACIÓ S.L. procedirà a reemplaçar el material trencat a la recepció de les comandes una vegada el transportista hagi completat la devolució del material esmentat, amb els terminis de lliurament d'enviament normal i sempre que l'estoc de magatzem ho permeti.

 

FACTURA

Electrotodo Reparación S.L., utilitza les dades subministrades en el seu procés de compra per crear la factura legal de la seva comanda. Si ho desitja, pot descarregar una versió electrònica en format PDF de la mateixa des de la seva àrea de client, o en defecte d'això sol·licitar-la mitjançant correu electrònic a tienda@electrotodo.es.

    40 anys d'experiència com a servei tècnic oficial a Espanya de les primeres marques

    A electrododo.es som un equip de persones que coneixem el que fem des del 1983 i intentem ajudar-te a allargar la vida del teu electrodomèstic, assessorant-te en l'elecció de la peça adequada per substituir o reparar les danyades.
    En aquest procés intervenen els nostres departaments de: