Electrotodo informa seguidament de la seva política de privadesa, aplicada a les dades personals. D'aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i es guardaran les mesures de seguretat i confidencialitat degudes. .

La visita del lloc web www.electrotodo.es no implica que l'usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, i no podrà ser associada a un usuari concret per l'empresa. En el supòsit que se subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d'acord amb les limitacions i els drets recollits a la norma de protecció de dades esmentada.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de manera clara, exacta i inequívoca aquestes condicions.

Recollida de dades

La recollida de dades de caràcter personal es podrà realitzar a través dels formularis que es publiquin al lloc web i dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre a Electrotodo, que seran inclosos en un fitxer automatitzat.

Els fitxers titularitat d'Electrotodo figuren inscrits al Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual podrà accedir l'usuari o visitant per comprovar-ne la situació.

Electrotodo conservarà les vostres dades una vegada finalitzada la relació amb l'usuari per complir les obligacions legals necessàries. Alhora, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

Seguretat de la informació

Electrotodo ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari o visitant.

Tot i això, l'usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Confidencialitat i secret professional

Les comunicacions privades que es puguin donar entre el personal d'Electrotodo i els usuaris o visitants seran considerades confidencials. L'accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant controls interns estrictes.

Enllaços amb altres llocs web

Aquest lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S'informa que Electrotodo no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d'altres llocs web.

Drets dels usuaris

L'usuari podrà exercitar, respecte a les dades recollides en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si és pertinent.

Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l'usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud tramesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del NIF, a l'adreça fiscal d'Electrotodo, a dalt indicada.

Electrotodo informa que les dades personals demanades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides, seran cancel·lades conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Si cal aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privadesa de www.electrotodo.es, podeu posar-vos en contacte amb Electrotodo a través de la següent adreça de correu electrònic: tienda@electrotodo.es

40 anys d'experiència com a servei tècnic oficial a Espanya de les primeres marques

A electrododo.es som un equip de persones que coneixem el que fem des del 1983 i intentem ajudar-te a allargar la vida del teu electrodomèstic, assessorant-te en l'elecció de la peça adequada per substituir o reparar les danyades.
En aquest procés intervenen els nostres departaments de: